особина

 • 51литероманија — (лат. litterae, грч. mania страст лудило) страст за пишување, особина на оној што сака да пишува …

  Macedonian dictionary

 • 52локализам — (лат. localis) 1. залагање за тесно сфатените интереси на своето место или на својот крај што се во спротивност со интересите на пошироката заедница 2. говорна или некоја друга особина на некој крај, дијалектизам …

  Macedonian dictionary

 • 53мутант — (лат. mutatio) 1. биол. единка што носи изменет ген, организам во кој е изменета некоја наследна особина поради мутација 2. ум. личност во научната фантастика што настанала со случајна или вештачка генетска промена …

  Macedonian dictionary

 • 54номен — (лат. nomen) 1. име, назив 2. грам. збор што означува некој предмет, некоја особина или својство на нешто …

  Macedonian dictionary

 • 55обломовштина — (рус.) безволност, зачмаеност и мрзливост особина на мрзлив човек со слаба волја, по природа добар и кроток, но кого воспитувањето и општествената средина го направиле паразит (по Обломов, главниот јунак во истоимениот роман на рускиот писател И …

  Macedonian dictionary

 • 56поларност — (лат. polaritas) 1. физ. особина на некои тела на некои точки од својата површина (полови) да покажуваат некои својства поинтензивно отколку на други точки 2. спротивност на две својства или две сили што стојат во меѓусебен однос 3. фиг. целосна… …

  Macedonian dictionary

 • 57проприетет — (лат. proprietes) 1. сопственост 2. својство, особина …

  Macedonian dictionary

 • 58раса — (фр. race) голема група единки (луѓе или животни) со заедничко потекло што се одликува од другите групи со некоја надворешна, телесна особина, а населува одредена територија човечки раси историски настанати групи луѓе обележени со одреден збир на …

  Macedonian dictionary

 • 59рационалност — (лат. ratio) 1. особина на она што е рационално 2. рационална постапка …

  Macedonian dictionary

 • 60романизам — (лат. Roma Рим) 1. римскиот јазик, римската култура, римскиот дух и се што е во врска со тоа 2. во врска со религијата, верата: папство, т. е. римокатоличката религија, нејзиното учење и нејзините начела 3. линг. особина на новолатинскиот јазик… …

  Macedonian dictionary